GDPR szabályzat

Adatkezelési tájékoztató
 
1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: Árkossy Bútor Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 19-09-500770
Adatkezelő székhelye: 8440 Herend Külterület 010/44
Adatkezelő munkaügyi képviselője: Kohutics Karina
 
2. Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 1-től visszavonásig tart.
A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az 2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség.
A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.
Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.
Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (írásban) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelési célok felsorolása 4. pont alatt található.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgykerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét Árkossy Emese és Árkossy Tamás ügyvezetők látják el.
 
3. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az illetékes munkaügyi feladatokat ellátó személy, kohuticskarina[kukac]arkossy[pont]hu e-mail címen.
3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő– amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
3.2. Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
3.3. Zárolás
A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
3.4. Törlés
A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
4. A kezelt, személyes adatok köre, az adatkezelés célja:
 munkaszerződés létesítéséhez, fenntartásához, tanulmányi szerződések kötéséhez szükséges adatok: személyi igazolvány másolat, lakcímkártya másolat, adó igazolvány másolat, TB Igazolvány másolat, legnagyobb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolat,
 Jelenléti ív vezetési kötelezettség
 gépjárművek menetleveleinek vezetési kötelezettsége
 Szabadság, pótszabadság, betegszabadság nyilvántartása
 Ritkán előforduló események: Munkabérből, végzés alapján letiltás teljesítése, Fegyelmi eljárások,
Munkaképes állapot ellenőrzése, Munkabalest kivizsgálása, Támogatások, Pályázatok
 jogosítványok másolata- amennyiben az érintettnek céges gépjárművek vezetésére engedélye van,
 bankszámla száma – havi járandóság utalása végett,
 dolgozók gyermekeinek neve, születési ideje, TAJ, Adó kártya számát – gyermekek után járó pótszabadság, táppénz, családi adókedvezmény, gyermekgondozási díj, csecsemőgondozási díj igénybevétele miatt
 házastárs neve, adószáma – első házasok kedvezményének igénybevételéhez,
 Mt. könyvének rendelkezése alapján munkába járás költségének hozzájárulásában részesülő dolgozó, gépjárművének rendszámát.
 A Társaság munkaruhaellátás szabályzatában foglaltak szerint, ellátásban részesülők- munkaruha rendeléséhez szükséges- méretei.
 Munkavédelmi szabályzat előírása szerint Árkossy Bútor Kft meghatározott munkafolyamatában résztvevőknek, az előírt általános orvosi vizsgálaton túli kötelező vizelet és vérvizsgálat eredményét megőrzi.
 A Társaság mindennapjairól alkalmanként fotó/videó felvétel készül, melyet a Társaság marketing célokra, honlapon történő megjelenítéshez használ fel. Az „Adatkezelési tájékoztató” aláírásával az érintett, ehhez hozzájárulását adja.
 Megrendelő magánszemélyekkel kötendő szerződések adatainak kezelése
 A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):
„E-mail” cím, telefonszám.
 
5. Célhoz kötötten, korlátozott személyes adatokhoz további belső és külső személyek férhetnek hozzá:
 Árkossy Emese- ügyvezető: átutalás, statisztikák, pályázatok írása
 Bácskainé Szommer Viktória: munkavállalókhoz kötődő pénzügyi kifizetések, átutalások
 Niederkirchner Szilvia: külföldi kiküldetések ügyintézése, ügyféladatok kezelése
 Kohutics Karina: munkaügyhöz kapcsolódó ügyintézés
 SolidusKft.: bérszámfejtés
 Lantech Kft: Informatikai rendszergazda/ munkaügyi adatok titkosítva
 Vanderlich Egészségügyi és Szolgáltató Kft.: üzemorvosi vizsgálatok
Adattovábbítás kizárólag a jelen pont szerinti szervek/személyek részére, a jelen pontban foglalt célból történik.
 
6. Az adatkezelés időtartama:
A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, adatkezelési cél megszűnéséig, illetve törvényi előírással összehangolt ideig kezeli az Adatkezelő.
 
7. Adattovábbítás külföldre:
Nem történik adattovábbítás. Külföldön kiküldetésben részt vevő munkavállaló munkavégzéséhez szükséges adatai kizárólag törvényi előírásnak megfelelő mértékben, illetékes Hatóság részére kerül átadásra, érintett,
- Adatkezelési tájékoztató- mellékletét képező külön, önkéntes, írásbeli hozzájárulásával összhangban.
 
8. Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal
 A Társaság adatkezelő munkaügyi képviselőjéhez, majd
 NAIH-hoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap: www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.